Стаття 1. Загальні положення
ДЕРЖАВНЕ  ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (далі - Підприємство), засноване на державній власності, відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 04.03.2003 № 51, належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (далі - Орган управління майном) і входить до сфери управління Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління).
Цей Статут визначає правовий статус, порядок діяльності та припинення Підприємства.
Підприємство здійснює свою діяльність на комерційній основі відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
1.4.Державне підприємство «Лугинське спеціалізоване лісове господарство» є правонаступником Державного підприємства «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський держлісгосп АПК» зі збереженням всіх прав та обов’язків, а також всіх активів та пасивів.
Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Підприємства
Найменування Підприємства:
повне - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОВЕ  ГОСПОДАРСТВО»,
скорочене - ДП «ЛУГИНСЬКИЙ СПЕЦЛІСГОСП».
Місцезнаходження Підприємства: Україна, 11301, Житомирська область, селище міського типу Лугини, вулиця Базарна, будинок 12а.
Стаття 3. Мета і предмет діяльності
Підприємство створено з метою:
ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;
ведення мисливського господарства, охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування Підприємству;
одержання прибутку від комерційної діяльності.
Основними напрямами і предметом діяльності Підприємства є:
Відтворення та підвищення їх продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення родючості ґрунтів, вживання інших заходів відповідно до законодавства.
Забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу.
Запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням у сфері лісового та мисливського господарства, а також використання лісових ресурсів і мисливських тварин.
Дотримання правил і норм використання лісових ресурсів.
Ведення лісового господарства на основі матеріалів лісовпорядкування, здійснення використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення.
Ведення первинного обліку лісів.
Дотримання встановленого законодавством режиму використання земель.
Проведення прикладних досліджень, спрямованих на одержання нових знань з метою практичного їх використання для розроблення інструктивних технічних нововведень в галузі лісового та мисливського господарства.
Проведення експериментальних розробок з метою створення та впровадження нових природозберігаючих технологій в галузі лісового та мисливського господарства.
Збереження та посилення            захисних властивостей лісів, лісові ділянки яких виконують захисні, природоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції, а також функції захисту навколишнього природного середовища та інженерних об'єктів від негативного впливу природних та антропогенних факторів.
Забезпечення проведення лісовпорядкування і упорядкування лісомисливських угідь, збереження в Підприємстві відповідних матеріалів.
Розробка і подання за підлеглістю матеріалів про застосування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, розподіл лісів на категорії, зміну меж лісництв.
Проведення рубок з додержанням діючих настанов і правил.
Переробка деревини, виготовлення виробів із деревини. Виробництво продукції та товарів народного споживання.
Ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання.
Здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин.
Організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі і за кордон з урахуванням вимог чинного законодавства.
Ведення обліку мисливської фауни і реєстрація всіх змін в її складі.
Вивчення мисливської фауни з метою найбільш раціонального її використання, утримання окремих мисливських тварин, вилучених з природного середовища, в штучно створених напіввільних умовах (вольєрах).
Проведення протягом всього року винищення бродячих собак, котів, шкідливих птахів, а також регулювання чисельності лисиць, вовків.
Ведення відстрілу диких тварин в порядку селекційного відбору та відстрілу тварин з метою наукових досліджень.
Постійний контроль за ветеринарним та радіаційним станом угідь.
Прийом і організація полювання для іноземних туристів, мисливців, організація та ведення зеленого туризму, обслуговування з організацією проживання та харчування (придбання речей, продуктів харчування в магазинах, на ринках, у населення по ринкових цінах та на інших торгівельних підприємствах).
Розвиток мисливського собаківництва.
Ведення рибного господарства.
Забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких культурних і лісогосподарських робіт.
Визначення основних напрямків розвитку, підготовка пропозицій по створенню науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організація їх впровадження.
Здійснення сумісної інвестиційної діяльності.
Взаємодія із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного управління і контролю у сфері ведення лісового та мисливського господарства.
Популяризація серед населення значення збереження і правильного використання захисних лісонасаджень, залучення громадськості до справи відтворення та охорони лісів.
Складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів, подання їх по підлеглості та здійснення заходів по їх виконанню.
3.2.32.Організація первинного обліку, складання зведених фінансових та статистичних звітів. Організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;
3.2.33.Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.
Розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва.
Здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Співробітництво з національними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття в установах банків рахунків в національній та іноземній валюті.
Здійснення внутрішньоекономічної діяльності на комерційній основі з метою отримання прибутку.
Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування по реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв.
Виробництво продуктів харчування та їх реалізація.
Ведення сільського господарства, в тому числі вирощування, заготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та її реалізація.
Здійснення капітального будівництва в господарстві, ефективного використання виробничих фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння підприємства.
Створення та експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів, пунктів харчування, побутового обслуговування населення.
Проведення робіт щодо сертифікації продукції та її штрихкодового маркування.
Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним та залізничним транспортом.
 Приватизація житлового фонду відповідно до чинного законодавства України.
Організація платних стоянок та надання платних послуг населенню по обслуговуванню та ремонту автомобілів.
Реалізація у межах своєї компетенції державної політики з питань кадрової роботи, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників за рахунок власних коштів та коштів державного бюджету.
3.2.48.Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної готовності.
3.2.49.Організація розгляду звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, забезпечення у межах своїх повноважень виявлення та усунення причин що породжують скарги громадян.
3.2.50.Впровадження заходів щодо вдосконалення охорони праці на підприємстві, безпечного його ведення в умовах радіоактивного забруднення.
3.2.51.Забезпечення вирішення питань цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій.
3.2.52.Здійснення заходів щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового та мисливського господарства.
3.2.53.Інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.
3.3. Види діяльності, що потребують отримання додаткових дозвільних документів (ліцензій, патентів), можуть здійснюватися тільки після їх отримання.
Стаття 4. Юридичний статус Підриємства
Підприємство є державним комерційним підприємством - юридичною особою публічного права та суб’єктом господарювання державного сектору економіки. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
Підприємство здійснює свою діяльність на комерційній основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується Органом управління майном.
Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється за рішенням Органу управління майном у встановленому законом порядку.
Підприємство має відокремлене майно, веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється згідно з чинним законодавством.
Підприємство реалізовує свою продукцію, виконує роботи та надає послуги за цінами і тарифами згідно до вимог законодавства.
Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому на праві господарського відання майном згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальність за зобов'язаннями держави та Органу управління майном.
Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, здійснювати претензійну роботу, бути позивачем та відповідачем, третьою особою в судах.
Підприємство діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, самостійно планує свою діяльність, несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов’язань перед бюджетом, державними цільовими фондами і контрагентами.
Підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями Держави та/або Органу управління майном. До Підприємства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Державою та/або Органу управління майном протиправних дій, крім випадків, прямо передбачених законом.
Держава та Орган управління майном не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. До держави та/або Органу управління майном не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Підприємством, крім випадків, прямо передбачених законом.
Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом незаконними (неконституційними) або недійсними, підлягають відшкодуванню цими органами добровільно або за рішення суду.
Стаття 5. Майно Підприємства
Майно Підприємства становлить основні фонди та оборотні засоби, кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
Статутний капітал Підприємства утворюється Органом управління майном та становить 293 221,76 грн (двісті дев’яносто три тисячі двісті двадцять одна грн 76 копійок).
Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
Джерелами формування майна Підприємства є:
державне майно, у тому числі кошти, передане йому Органом управління майном;
доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
кредити банків та інших кредиторів;
капітальні вкладення і асигнування з бюджету;
безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.
Відчуження засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Органом управління майном в порядку, що встановлюється чинним законодавством. Одержані кошти в результаті відчуження такого майна спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є державною власністю.
Підприємство має право здавати в оренду (крім цілісних майнових комплексів його структурних підрозділів, філіалів, цехів) юридичним та фізичним особам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать у встановленому законодавством порядку.
Підприємство також має право списувати з балансу основні засоби та інші матеріальні цінності у встановленому законодавством порядку.
Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності і чинного законодавства України.
Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству відповідно до  чинного законодавства України.
Стаття 6. Права та обов’язки Підприємства
Права Підприємства:
Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
Реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а також у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими державними цінами.
Випускати цінні папери, реалізовувати їх юридичним особам і громадянам України та інших держав відповідно до чинного законодавства України.
Придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав відповідно до законодавства України.
Створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи і діють на підставі Положення про них, що затверджується Підприємством та відповідно до чинного законодавства.
Використовувати радіочастоти для мереж відомчого диспетчерського радіозв'язку.
Здійснювати підготовку кадрів, необхідних для виробництва.
Самостійно обирати предмет договору/контракту, визначати зобов’язання та будь-які інші умови Господарських правовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.
Визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників і штатний розпис. З метою упорядкування чисельності працівників Підприємства, штатний розпис подається на погодження Управлінню.
Під час провадження господарської діяльності користуватися лісовими, водними, земельними та іншими природними ресурсами відповідно до вимог законодавства.
Одержувати в установленому чинним законодавством України порядку інформацію і документи від державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій та їх посадових осіб.
Рекламувати свою діяльність в засобах масової інформації та в інший спосіб.
Самостійно відкривати рахунки в банках.
Набувати та реалізовувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.
Обов'язки Підприємства:
Забезпечувати відтворення, охорону, захист і підвищення родючості ґрунтів, продуктивності лісових насаджень і посилення їх корисних властивостей, виконувати інші вимоги законодавства щодо ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів.
Дотримуватись науково обґрунтованих норм і порядку спеціального використання деревних та інших ресурсів лісу та користування земельними ділянками лісового фонду.
При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно виходити з державних замовлень та контрактів. Доведені у встановленому порядку державні замовлення та об'єми робіт, встановлені Управлінням, є обов'язковими для виконання.
Підприємство:
забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;
закуповує необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
відповідно до державного замовлення і рекомендованих Управлінням обсягів робіт, укладених договорів забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів;
створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
здійснює заходи щодо регулювання оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
дотримується норм і вимог стандартизації та сертифікації продукції та її штрихкодового маркування;
дотримується норм та вимог щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
Підприємство веде бухгалтерський, податковий облік та складає фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.
Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства за дотриманням порядку ведення і достовірність обліку та звітності.
Стаття 7. Управління Підприємством та самоврядування трудового колективу
Органом управління Підприємства є його директор.
Наймання директора здійснюється Органом управління майном шляхом укладання з ним контракту в порядку, установленому чинним законодавством України.
Підприємство визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
З метою упорядкування чисельності працівників Підприємства штатний розпис подається на погодження Управлінню.
Директор самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном та Управління.
Директор Підприємства:
- несе повну відповідальність за стан діяльності Підприємства;
діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси : органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інши] організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
розпоряджається коштами та майном відповідно до чинноп законодавства України;
укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;
несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.
Орган управління майном не має права втручатися в оперативну і господарську діяльність Підприємства.
Головний лісничий Підприємства є першим заступником директора.
Заступники директора, головні спеціалісти призначаються та звільняються з посади директором за погодженням з Управлінням, інші працівники апарату управління і структурних підрозділів Підприємства призначаються та звільняються директором.
Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією).
Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив обирає профспілковий комітет, до складу якого не може обиратися керівник Підприємства. Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 3 роки не менш як 2/3 голосів. Члени виборного органу не можуть звільнюватися з роботи або переводитися на інші посади з ініціативи адміністрації Підприємства без згоди профспілкового комітету.
Право укладання колективного договору від імені власника надається директору, а від імені трудового колективу - профспілковому комітету Підприємства.
Стаття 8. Господарська та соціальна діяльність
Основним плановим документом Підприємства є фінансовий план, відповідно до якого Підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.
Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.
Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитам банків, податків та інших платежів та внесків до бюджету, передбачених законодавством України, відрахувань у галузеві фонди та інші, залишається у його розпорядженні.
Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з своєю діяльністю:
амортизаційний фонд;
фонд розвитку виробництва;
фонд споживання;
резервний фонд;
інші фонди.
Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються фінансовим планом.
Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської комерційної діяльності. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства може бути бюджетне фінансування.
Керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених чинним законодавством та колективним договором.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначається контрактом.
Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства може бути бюджетне фінансування.
Підприємство має право реінвестування частини чистого прибутку, що залишається в його розпорядженні після розподілу, на збільшення статутного капіталу.
Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, і громадянами у всіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі договорів.
Підприємство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно- правовими актами.
Порядок використання коштів Підприємства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України.
Трудові відносини з найманими працівниками Підприємства регулюються чинним трудовим законодавством України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та трудовим договором.
Питання соціального розвитку, включаючи умови і охорону праці, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників визначаються колективним договором.
Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.
Стаття 9. Ліквідація та реорганізація
Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Органу управління майном.
Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном.
До складу ліквідаційної комісії можуть входити представники Органу управління майном та Підприємства.
Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заявления вимог кредиторів до нього встановлюються Органом управління майном.
В разі банкрутства Підприємства, його ліквідація проводиться згідно з Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством.
Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.
Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.
При ліквідації і реорганізації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.